މިނިސްޓްރީ  އޮފް  އިސްލާމިކް  އެފެއާޒުގެ  ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް  ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ "ކީރިތި  ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު" ގެ  ނަން، "ކީރިތި  ޤުރުއާނާބެހޭ  ޤައުމީ  މަރުކަޒު" ގެ  ނަމަށް، ބަދަލުކުރައްވައިފިކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.