بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

 

ގަދަކީރިތިވަންތަ اللّـه سبحـانـه وتعـالى އަށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރަން. މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد رســول اللّـه صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން. 

 

އަލިފުށީގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން، އަޅުގަނޑާއެކީ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުން.

 

             السّــلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه.

 

 އަލިފުށްޓަށް އައުމަކީ، އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިކް ލިބޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމުގެ ކުރިންވެސް، އަލިފުށްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަން. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަލިފުށިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވަނީ، ވަރަށް ވަރުގަދަ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް. ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި، އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ހިނގަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ލޭ. ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ރޫޙު. އަދި ކުޑަކުދިންވެސް މިއަދުވެސް އެބުނަނީ، ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ރޫޙު ދައްކައިދޭ އެކިއެކި މެސެޖްތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުވެސް އެކަން ފެނިގެން މިދިޔައީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަ އިސްތިޤްބާލު ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ހޫނު އިޚްލާޞްތެރި އިސްތިޤްބާލެއްކަމަށް، އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިޔަ އެންމެހައި ބޭފުޅުން ބުރަ އުފުއްލެވީތީ، ޝުކުރުދަންނަވަމުން، ތިޔަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.

 

އަލިފުށީގައި އައިސްހުރެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަދި ރ. އަތޮޅަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ދެންމެ ޢަބްދުއްރަޙީމް ނިންމަވާލެއްވި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭނީ، މިއީ، އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރާ ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެކޭ، ޤައުމީ ޖިހާދެއްގެގޮތުން ކުރާ ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރ. އަތޮޅު އިންތިޚާބުތައް ޚާއްޞަވެގެންދާ ސަބަބުތައް އެބަހުރި. ކަންކަންދިމާވީ، އޭރުގައި އިއްތިފާޤުތައް ދިމާވި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ރ. އަތޮޅަށް އައިސް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ.  ދެންމެ ޢަބްދުއްރަޙީމްވެސް އެވާހަކަ ވިދާޅުވި. އަލިފުށިން ހުސްވި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް މަހީޝް ހޮވަން އަޅުގަނޑުވެސް އައިން. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މަޑުކުރީމު، އަޅުގަނޑުމެން އެތަކެއް ދުވަސްވަންދެން މަޑުކުރީމު. އަދި އޭރު އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ. ވަރަށް ވަރުގަދައަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ދުވަސްވަރެއް. އެހެންނަމަވެސް އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކިވާހަކަ ޤަބޫލުކުރެއްވި. އަދި އަލިފުށިން މަހީޝް ހޮވައި، މަހީޝް ގޮނޑީގައި ބޭންދީ.

 

 ހަމައެއާއެކީ ރ. އަތޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދަތުރެއް. ރ. އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރަކީ، އިންތިހާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ އަނިޔާވެރިކަން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް، އޭރު ގޮސްފައި އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި ކުރި ދަތުރެއް. ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އޭރު ދެކެވެމުން އައީ، ދެންމެ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވިގޮތަށް، މިތަނުގައި މި ޕޯޑިއަމްގައި ހުންނަވާފައި، ރައީސް ނަޝީދު އަލިފުށީގެ ޕޯޑިއަމްގައި ހުންނަވާފައި ވިދާޅުވި ވާހަކަ ދެންމެ އިޝާރަތް ކުރެއްވީ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއަށް މި ނާމާންކަމާ، މިކަހަލަ ނުރަނގަޅު ވާހަކަތައް އޭރު ދިޔައީ ފެތުރެމުން. މާލޭގައިވެސް އިންތިހާއަށް އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައީ. އެދިޔަ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި، އެދިޔަ ވަގުތެއްގައި، ރ. އަތޮޅުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ލޮބުވެތި ދަރިޔަކު، ޝަހީދުކޮށްލެވިގެން ދިޔައީ. އަފްރާޝީމް ޤަތުލުކޮށްލެވުނު،. އޭރުވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ، ރައީސް ވަޙީދު. އަފްރާޝީމްގެ ގޮނޑި ހޯދުމަށްޓަކައި، ނޫނީ އެދާއިރާގެ ގޮނޑި ހޯދުމަށްޓަކައި، އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރ. އަތޮޅަށް އައިމު. އެ ދަތުރުގައި އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވީން. އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރީމު. ﷲގެ ރަޙްމާތާއެކީ އެފަހަރުވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ. އެހާ ވަރުގަދައަށް ރ. އަތޮޅުގެ އެ ދިމައިގައި އޮތްއިރުވެސް، ރައްޔިތުން އެ ގޮނޑި ދެއްވީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ ރ. އަތޮޅަކީ، މިދެންނެވި އިންތިޚާބުތަކާއެކީ، ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަކީ، ވާދަވެރި ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޗާޓުގައި ޖަހާލުމަށް ފުރުޞަތުދެއްވި އަތޮޅެއް. ރ. އަތޮޅުގައި މިއޮތީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް. އެހެންވީމާ ރ. އަތޮޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން، މިއަދުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޚާއްޞަކޮށް އަލިފުށީގައި ހުރެގެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ފިކުރަށް ބަދަލު އަންނާނެ ހަމައެއްވެސް ވަސްވާހަކަށް ޖާގަނުދެއްވާށޭ. އިންތިޚާބެއް މިއޮތީ ކުރިމަތިވެފައި. އަންނަމަހުން 23 ވަނަ ދުވަހު ލައްވާ ވޯޓަކީ، މީގެ ކުރީގެ އިންތިޚާބުތަކަށްވުރެ މާބޮޑަށް ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މާބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ފިކުރުކުރާ ބަޔަކު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.

 

ސިޔާސީ ވާހަކައަށް ޖެހިލުމުގެ ކުރީން، އަޅުގަނޑު މިއަދު އައިސް މިހިރީ މިތަނުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަޅައި ނިމުނީމާ، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހުޅުވައި، އަދި އޭގެ ފަސޭހަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާއިރު، އެ ފަސޭހައިގެ، އެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހުމުގައި، އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިވުމަށް އައިސް މިހިރީ. އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން އަލިފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޙިއްޞާއެއް، އޭގެތެރޭގައިވާތީ. އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ އުފަލުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ބައިވެރިވަމޭ. އަލިފުށީގައި އަދިވެސް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އަލިފުށީގައި ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ ކުރީން، އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. ހެޔޮބަސްފުޅުތަކެއް ހަދިޔާ ކުރެއްވި، ޠާރިޤްވެސް، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ. ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވީ.

 

ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް، އޮޅުންފިލަންޖެހޭ ހިސާބަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ނާރެސް ދަތުރުކޮށްފައި. ޕީ.ޕީ.އެމް. ތެރޭގައިވެސް ހިތްދަތި ކަންތައްތައް ދިމާވި. އެކަންކަންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސާފު މެސެޖް، ނޫނީ އެކަންކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް، އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދުވެސް އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާލާނީ، އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ފިކުރަށް، ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަލިފުށީގައި މި ތިއްބެވި ރައްޔިތުންނަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަކީ، އަބަދުވެސް ބިނާކުރަނިވި ފިކުރެއްގެ މަތީ ތިބި ބަޔެއް. ބާރުލާފައި، ސާބިތުކަމާއެކީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަށާއި، އެ ފިކުރަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅުން. އަލިފުށިން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ، އެ ފިކުރު މިތާ އޮތްކަން މިފަހަރުވެސް ދައްކައިދިނުން. އިންތިޚާބުތަކާ ހަމައަށް އައިމާ، މި ޖައްވުގައި މި އަޅާ ވައިރަސްތަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާ. އަލިފުށްޓަކީ އެއަށްވުރެ މާ އިޚްލާޞްތެރި، ރައްޔިތެއް އޮތް ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަލިފުށި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވަން އެބަޖެހޭ، އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުން ނޫނީ އަލިފުށީގައި ހިނގާ ވިންދު، ނަތީޖާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ދައްކަވައިދެއްވަން އެބަޖެހޭ. ރ.އަތޮޅުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ނަތީޖާ ފެންނަން އެބަޖެހޭ.

 

އަޅުގަނޑުމެން މިހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަނީ، ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކަށްވާތީ. އަޅުގަނޑަށް މަސައްކަތް މިކުރެވެނީ، އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމަށް މި މަސައްކަތް މިކުރެވެނީ، އިޚްލާޞްތެރިކަންމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭ ތިބުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު، އެކަމުގައި ދެއްވާތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ދެވޭނީ، ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވޯޓެއް، ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި އެންމެ ވޯޓެއް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔެއް. އެހެންވީމާ އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން މީގެކުރީގައި ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކާއި، ޢަމަލުކޮށްފައިހުރި ގޮތާއި، ކޮށްދެވިފައިހުރިކަމަކާއި، ކޮށްނުދެވިހުރި ކަންކަން އެހެރީ ލޯ މަތިން ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ، އެމީހުން އައިސް އިތުރު ޖާދޫއެއްގައި ޖައްސާކަށް ތިޔަބޭފުޅުން އިތުރު ފުރުޞަތު ދެއްވަންޖެހޭ ސަބަބެއް، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ ތަރައްޤީ. މިއަދު ދޮގެއްތޯ އިސްތިޤްބާލުގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ކުއްޖަކު އަޅުގަނޑަށް ކުރަހާލާފައި، މި ތަނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާލަދޭށޭ. މިއީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން މިއަދު ހުރި ގޮތް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. މިއީ ކުޑަކުޑަ ކުދީން. އަދި މިކުއްޖާފުޅަށް ނޭނގެ ބާރަވަރަކަށް އަހަރުވެސް ވީ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކުދިންނަށްވެސް އެބަފެނޭ. އެއަށްވުރެ މާ ތަޞައްރަފް ފުދި ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ނިންމައިދިނުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންނަށް ބަސް ކިޔުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި، ދަތުރުފުޅުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް އައިސްފައިހުރި ތަރައްޤީ އެބަފެނޭ. މިވަރު ކުދީންގެ ސިކުނޑީގައި މިރަށްރަށަށް އަންނަންވާނެ ތަރައްޤީ، އެބަ އެމީހުންގެ ފިކުރުގެ ޗާޓުގައި، ފާހަގަކޮށްލަދޭ. އެހެންވީމާ، އެކުދީންނަށްވެސް މާ ޤާބިލްނޫންތޯ ވެރިކަމަށް އަންނަން.

 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢަބްދުއްރަޙީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައާއިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ވަރަށްގިނަ ފަހަރު މިދަތުރުތަކުގައި، އެންމެ ދަތިވާކަމަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ކަހަލަ ފޯރި ގަދަ ބޭފުޅަކު، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި، ފައިބައިވަޑައިގަތީމާ، ދެން އެތަނަށް އަރާފައި ވާހަކަދައްކަން ޖެހުން. އަލިފުށްޓަކީ، މިކަހަލަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ވަރަށް ފޯރިނަނގާ ރައްޔިތުން ތިބި ތަނެއް. ވަރަށް ފޯރި ނަގާ ރައްޔިތުންތަކެއް ތިއްބެވި ރަށެއް. އެހެންވީމާ، އުނދަގޫވޭ އަސްލުގައި، މި ފިޔަވަޅު މަތީގައި އައިސް ހުއްޓި ހުންނަން، ޢަބްދުއްރަޙީމް މިތަނުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ޢަބްދުއްރަޙީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެސް، އެކަހަލަ ސިޔާސީ ބައެއް ވާހަކަވެސް، ދައްކާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑު އައީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަމުންނޭ. އަޅުގަނޑު އައީ، ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ހުށަހަޅަމުންނޭ. އަޅުގަނޑު އައީ، ރާއްޖޭގައި ގެއްލިގެންދާ މަޞްލަޙަތާއި، އަމާންކަމާއި، ޞުލްޙަވެރިކަން އަނބުރާ އިޢާދަ ކޮށްދޭނަމޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ބިންކޮޅެއްގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، އެއީ ނިކަމެއްޗެއްކަމަށްވިޔަސް، ދޮށީ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި އެއީ ވީލްޗެއަރގައި އިންނަ މީހެއްކަމަށްވިޔަސް، އޭނައަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކީ، ޖައްވަށް ނޭވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭނަމޭ. އޭނާގެ ޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭނަމޭ. އަނިޔާވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ނައްތާލައިދޭނަމޭ. މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުން އައީ. އިޤްތިޞާދުގެ ވާހަކަ، އޭރު ދައްކަން ޖެހުނީ ކީއްވެގެންކަން، މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެން އެ އުޅުއްވާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ. އިޤްތިޞާދުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހުނީ، އެހާ ބޮޑު ދަރަންޏަކާއެކީ ނުކުމެ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހަލާކުވެފައި ހުރީމަ، އިޤްތިޞާދު ނަގާ ކޮޅަށްޖަހަންޖެހޭކަން އެނގޭތީ.

 

ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރާއްޖެއަކަށް ލޯނެއް ނުދޭ. ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް ލޯނެއް ނުދޭ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަކަށް ނުދޭ. ބޮޑު ދަރަނި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން އިޤްތިޞާދުގެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން، އެބޭފުޅުންނަށް ވާންވާނެ އެއީ، ލަދުވެތި ވާހަކައަކަށް. ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ދައްކަން މިއަދު ޒުވާނުންނޭ ވިދާޅުވަނީ، ތިން އަހަރެއްގެ ވެރިކަމުގައި އެބޭފުޅުން ތިއްބަވައިފި. ޖަލު ގޮޅިތަކުން ޒުވާނުން ހޯދި ޖާގަ ފިޔަވައި ޒުވާނުންނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއްގެ ވާހަކަ އެބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވާކަށް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އައީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނަމޭ ދަންނަވަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ހަތްދިހަ ހަ ހާސް ވަޒީފާއަށްވުރެ އިތުރު ވަޒީފާ ހޯދައިދީފީމު. އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން މިދަނީ ރ.އަތޮޅަކީ ޓޫރިޒަމްގެ އެތައް ރަށެއް މިހާރުވެސް އޮތް އަތޮޅެއް. އަދި އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންވެސް ތިޔަ ލޯބިކުރައްވަނީ، އިންތިޒާރުކުރައްވަނީ، މިތާ ކައިރީގައި އޮތް އެއްތިނގިލީގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތަށް.

 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކަށަވަރުކުރައްވާށޭ ރ.އަތޮޅަކީ ޓޫރިޒަމްގެ މަންޒިލެކޭ. އެހެންވީމާ، އަލިފުށީ ކައިރީގައި، އެއްތިނގިލީގައި ރިޒޯޓް ހަދާނެއޭ. މީގެ ބޭނުމަކަށްވަނީ، މިތާނގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުން. މީގެ ބޭނުމަކަށްވަނީ، އަލިފުށްޓަކީ، އުފާވެރި އަދި ތަނަވަސް ރައްޔިތެއް އޮތް ރަށެއްކަން ދައްކައިދިނުން. އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ ވާހަކައާއި ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް އެހެންބަޔަކު އަންނަކަމަށްވަންޏާ އަންނަންވާނީ، އަޅުގަނޑުގެ ހިޔަނީގެ ދެތިން މޭލު ފަހަތުން. އެބޭފުޅުންނަކަށް މިވާހަކަ ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވޭނެ.

 

މިތަނުގައި އޮތް ބޯޓުޔާޑު، މިހާރު އެއީ މިރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަރަޙައްދު، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގެ ބޯޓުޔާޑު ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރީމު. އެއީ، ކޮންކޮން ބޭފުޅުންނެއްކަން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ކޮން ފިކުރެއްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަދި އެ ފިކުރުގެ ތެރޭގައި ކިހާ ޝާމިލުކަން ބޮޑު ބޭފުޅެއްކަންވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ކިތައް ވަޒީފާތޯ މިތަނުން އުފެއްދުނީ؟ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ އެކަން ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ؟ އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، ކުއްޔަށް ދިނަސް، ނޫނީ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރަން ބިން ދިނަސް، ބިން ދޫކުރަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިރަށަށް ކުރި ޒިޔާރަތުން އެނގިއްޖެ އެކަން ނުފުދޭކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގެ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އަލިފުށީގެ ބޯޓުޔާޑަކީ، އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ގިނައިން ލިބޭނެ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް އޮންނަ ބޯޓުޔާޑަކަށް ބަދަލުވާނެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދަކީ، ރަށް ގިރާ ސަރަޙައްދަކަށް ވާތީއާއެކީ، އެ ސަރަޙައްދުން އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާވަރަކަށް އިރާދަކުރެއްވިޔާ ބިން ބޮޑުކޮށް، އަލިފުށްޓަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޖާގަ އޮތް ބޮޑު ރަށަކަށް އަޅުގަނޑު ހަދައިދޭނަން. މިއީ، އިރާދަކުރެއްވިޔާ ސެޕްޓެންބަރުން 23 ގައި، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ތިޔަބޭފުޅުން ދެއްވާ ވޯޓުން، އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުންނާއެކީ ހިނގުމުގެ ވިސްނުން، އަދި އަޅުގަނޑު، ރައްޔިތުންނާއެކީ ހިނގުމުގެ ނިޢުމަތް ﷲ މިންވަރު ކުރައްވައިފިކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ، ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ނޫނީ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އަލިފުށްޓަށް ބޭނުންވެފައި މިހިރަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލި ކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފުދިގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި، ހިތްޕުޅުގައި ހަމަ ކުޑަވެސް ޝައްކެއް ތިޔަބޭފުޅުން ނުބާއްވަވާ.

 

އަލިފުށްޓަކީ އަދި ރ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަކީ، މަސްވެރި ރަށްރަށްވެސްމެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން، މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ، ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއްގެ ތެރޭގައިވެސް މަސްވެރިންނަށް ދަތިވާ ހުރިހާ ކަންކަން ހުރީ ހައްލުކޮށްދެއްވިފައެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްފީމޭ. އަޅުގަނޑުމެން މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށްފީމު. ތިރީސް ޓަނުން ފަންސާސް ޓަނަށް ބަދަލުކޮށްފީމު. އައިސް ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމުކޮށްފީމު. އާބާތުރަ ފިލުވުމާއެކީ، ބަންދުވަމުންދިޔަ އައިސް ޕްލާންޓްތައްވެސް އިތުރުވެ އައިސް ޕްލާންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ފަށައިފި. އަދި ހަމަމިއާއެކީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލައަކީ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ. އޭގެ ޙައްލެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްފީމު. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިދަނީ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން. އަދި މަސްވެރިންނަށް ޑެބިޓް ކާޑެއް ތަޢާރަފު ކޮށްފީމު. މަސްވެރިން އެކާޑު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން، މަސްވެރިން ފައިސާ ބޭނުންނުކޮށް، މަސްވެރި ރަށްރަށުން މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުދޭނެ، އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކުން އެކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ސާމާނު ގަންނަން ލިބޭނެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފިހާރަތަކުންވެސް އެކާޑަކީ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކާޑެއްގެ ގޮތުގައި، އަދި އެކާޑަށް މަސްވެރިންގެ އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅޭ، ނޫނީ އެންމެ އިސް މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ. މިވެސް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް، އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ދަތިވާތީ. ދަތިވާ އެއް ސަބަބަކީ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ދަތިވާ އެއް ސަބަބަކީ، މި ޞިނާޢަތަކީ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް، ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ޖެއްސޭ ޞިނާޢަތަކަށް ނުވާތީ، އެއް މައްސަލަ.

 

ދެވަނަ މައްސަލައަކީ، މިހެން މަސްވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާ ދިމާއެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ނުހުރޭ. ނޫނިއްޔާ އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިނެއް ނުހުރޭ. ދެންމެ ޠާރިޤް އެވާހަކަ އެ ވިދާޅުވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގެ ފަސް އަހަރު ނިމެގެންދާއިރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މުޅި ރާއްޖެއަށް މޮބައިލް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުވެގެންދިޔަ ފަދައިން، މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއަކަށް، އެއްހާސް ފައްސަތޭކައަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑުކަމަށްވަންޏާ ބޭންކުގެ ޓެލެމެޝިނެއް ހުންނާނެ، އޭޓީއެމް މެޝިނެއް ހުންނާނެ. އަދި ދެހާސް ފައްސަތޭކައަށްވުރެ އާބާދީ އިތުރުވެގެން ދާކަމަށްވަންޏާ ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުންނާނެ. އަލިފުށްޓަކީ، ދެހާސް ފައްސަތޭކައަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއް. އެހެންވީމާ، އަލިފުށި އުއްމީދުކުރައްވާ، އިންތިޒާރުކުރައްވާ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ.

 

ހަމަމިއާއެކީ، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ލޮލުގެ ފޮއްސިކަމެއް ހުންނާތީއާއެކީވެސް، ރަށަށް އަންނަ ތަރައްޤީއާއި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ތަރައްޤީ ފެނިވަޑައިނުގަތަސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި ކަންކަން، ޞިއްޙީ ދާއިރާ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، މިހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ގިނަ ހޭދަތަކެއް ސަރުކާރުން ކޮށްފީމު. ގިނަ ހޭދަތަކެއްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހަކުވެސް އުއްމީދުނުކުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރަށް، ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ތަންތަނަށް، ނޫނީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ދާއިރާތަކަށް، ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ބަދަލުވެގެން އެދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ދެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނަގާނީ، މަސްވެރިންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް. މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު މިއަދުގެ މިޒަމާނުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ޞިނާޢަތު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް. އަޅުގަނޑު އެކި ރަށްރަށުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކައިފިން. ކޮންމެހެން އައިސް ގަންނާކަށް، ކޮންމެ ދޯންޏެއް އައިސްޕްލާންޓެއް ހުންނަ ރަށަށް ކައިރި ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރުގައި އަމިއްލައަށް އައިސް އުފައްދައިގެން، ދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު، ފުރަތަމަ އޮޑި އަޅުގަނޑުމެން ޓެސްޓުކޮށްފީމު. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެހުރީ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެގޮތް ފަސޭހަކޮށްދެވިފައި.

 

އަލިފުށްޓަކީ، ޞިނާޢަތްތަކަށް ލޯބިކުރާ ހީވާގި، މުރާލި ރައްޔިތެއް އޮތް ރަށެއް. އަލިފުށީގައި އަޅުގަނޑު އިޢުލާނު ކުރާނަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ ރަށްރަށަށް އެރީމާ، ހުވަފެން ފެނުނީމާ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައެއްނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ، ތައްޔާރުކުރާތާ އެތައް ޒަމާނެއްވީ މެނިފެސްޓޯއެއް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުތީ، އެކަށީގެންވާ ވަރުގަދަ މެނިފެސްޓޯއެއް ހިފައިގެން. އެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ވާހަކަތަކަކަށް، މެނިފެސްޓޯގައިހުރި މަފްހޫމްތަކަކަށް އޭރު އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ރައްދެއް ނުދެއްވުނު. އެ މެނިފެސްޓޯގައިހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް އެހުރީ އިރާދަކުރެއްވިޔާ ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކީގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގެ މުރާލިކަމާއެކީ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެޓީމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އޮންނަ މިންވަރުން، އިޚްލާޞްތެރިކަން އޮންނަ މިންވަރުން، މެނިފެސްޓޯގައިހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް އެހުރީ، އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި. އެހެންވީމާ، މެނިފެސްޓޯގެ އެކި ދާއިރާގައިހުރި ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަކަށެއް ތަކުރާރެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިފަހަރު މެނިފެސްޓޯގައި މި ހިމަނަނީ، އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް އަނެއްކާވެސް ފާހަގަކޮށްގެން. އެއީ ކީއްކުރަންތޯ؟ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަތްދިހަ ހަ ހާސް ވަޒީފާ އުފެދިގެން ދިޔަކަމަށްވަންޏާ، ގޮސްފި.

 

ޝައްކެއްވެސްނެތް، މިއަދަކު ޒުވާނުންނެއް ނުފެންނާނެ. މިއަދަކު ކުރީގައި ކުށަށް އަރައިގަތް ގޮތަށް ކުށަށް އަރައިގަންނަ ޒުވާނުންނެއް ނުފެންނާނެ. އެމީހުންނަށް އެބަ އެނގޭ، އެމީހުންގެ އުންމީދެއް އެބައޮތްކަން. އެމީހުންނަށް އެބަ އެނގޭ، އެމީހުން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ބޭނުން ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެވެސްގޮތަކުން ރައީސް ޔާމީނު އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް ހޯދައިދޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާ އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުގެ މިފަހަރުގެ އަމާޒަކީ، އަޅުގަނޑުގެ މިފަހަރުގެ ހުރިހާ އަމާޒަކީވެސް، ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތު ނިމިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ، ގެދޮރުވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދައިދިނުން. އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ އިޢުލާނުކޮށްފައި. އަދި އެކަން ކުރާނެ ގޮތް އޮންނާނީ ދަންނަވާފައި. އަދި ހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ގެދޮރުވެރި ކުއްޖަކަށް ވެގެންދާއިރު، އެ ގެދޮރަށް އެކުއްޖަކު ކުއްޔެއް ދައްކަން ޖެހޭކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑަށް އެބަ ވާޖިބުކުރޭ، އަޅުގަނޑުގެ ޟަމީރު އެބަ ވާޖިބުކުރޭ، އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ، އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ހަދަން. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެކަންވެސް ކުރާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮންނަ ފަސް އަހަރު، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެވަނަ ޓާރމް ނިމިގެންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 18 އަހަރުން މަތީގެ ކުއްޖެއް، ވަޒީފާއަށް ދާން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއް، ވަޒީފާއެއް ނުލިބިހުރެގެން ނުވާނެ. މިއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެ. އަޅުގަނޑު މިކަން ކުރާނެ ގޮތްވެސް މިދަނީ ދަންނަވަމުން.

 

އަލިފުށީގައި މި ދަންނަވާލީ އަލިފުށީގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ގޮތް. މިތާ ކައިރީގައި ރިޒޯޓެއް ހެދޭނެ. ބޯޓު ޔާޑަކީ، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭ ތަނަވަސް ފުރުސަތު އޮތް ތަނަކަށް ވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ރ. އަތޮޅުގައި ދެންނެވިން ރ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިޒޯޓުތައް ހުޅުވިގެން ދާނެއޭ. އަދި ރ. އަތޮޅުގައި މިހިރަ ވައިގެ ބަނދަރުތައްވެސް އިތުރު ބަނދަރު ހުޅުވުމަކީ ރ. އަތޮޅާ ދުރުކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ވައިގެ ބަނދަރު އެ ހެދެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އެ ހިސާބުތަކުގެ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި. އަލިފުށްޓާ މާ ދުރަކުނޫން ބިލެތްފަހި މިއޮތީ. ބިލެތްފަހީ ކައިރީގައި ރިޒޯޓެއް އެބަ ހެދޭ. އެއީ، އެކަށީގެންވާ ގިނަ ވަޒީފާ އުފައްދާނޭ ރިޒޯޓެއް. އެހެންވީމާ، އަލިފުށީގައި މަތިންދާބޯޓު ޖައްސާނެ ރަންވޭއެއް ހަދައިދެވޭނެ ވާހަކަ މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުގަނޑަށް ނުދެންނެވުނަސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ބިލެތްފަހީގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނާނެއޭ. ބިލެތްފަހީގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނާނެކަން އަޅުގަނޑުވާނީ މީގެކުރިންވެސް ދަންނަވާފައި. އެ ހިސާބުގަނޑަށް އެ އަންނަނީ ތަރައްޤީ. ހއ. އާއި ހދ. އަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިންހާސް ވަޒީފާ އުފައްދާނަމޭ. މަދުވެގެން ތިންހާސް ވަޒީފާ އުފައްދާނަމޭ.

 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން، ގއ. އާއި ގދ. ގައި މި ދެއަތޮޅަށް މަދުވެގެން 10 ހާސް ވަޒީފާ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު އުފައްދާނަމޭ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މަސްވެރިންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރަނީ، ހަމައެކަނި މި ހިސާބުގަނޑަކު ނޫން. އެން ހޯދުމަށްޓަކައި މަސް ބޭނުމަށްޓަކައި ގއ. ގދ. އާ ހަމައަށް ތިޔަބޭފުޅުން ސޮއްސާލާ. އެތަންތަނުގައި އެއްފަޅު ތެރޭގައި އެހުރި ރީތި ގިނަ ރަށްތައް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެތަންތަނުން އުފެއްދޭނީކީ ހަމައެކަނި 10 ހާސް ވަޒީފާއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއަކަށް މި ތަނަވަސްކަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ބަހާލަން. އަދި ހުރިހާ ދިމާއެއްގައި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބެން ބޭނުންވޭ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެރަށްރަށަށް ތަރައްޤީއާއި ތަނަވަސްކަން އަންނަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. އެހެންވެގެން އެތަނުގައި ކިތަންމެ ރިޒޯޓު ހެދޭނެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އެއޮތީ، އެބޮޑު ހުވަދޫ އަތޮޅަށް 10 ހާސް ވަޒީފާ އުފައްދަން.

 

ހަމައެއާއެކީ، ރ.އަތޮޅުގައި ދަންނަވާލާނަން، ރ.އަތޮޅަކީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ލޯބި ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި އަތޮޅަކަށްވާތީ، މިހާރުވެސް މިދަނީ ޒުވާނުންނަށް ޒުވާނުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެޓްސެޓް ލޯނުގެ ނަމުގައި ލޯނެއް ތަޢާރުފުކޮށްގެން، ސްކީމެއް ތަޢާރުފުކޮށްގެން ފައިސާދެމުން. އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ގެޓްސެޓް ލޯނަކީ، މީގެ ދެގުނަ ނޫން ތިންގުނައަށްވުރެ ބޮޑު ގެޓްސެޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ހަދަންބޭނުންވޭ. އެއީ މަސައްކަތްކުރަން ނުކުންނަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ތިންހަތަރު ޒުވާނުންނަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން އެކުލެވިގެން، ކުންފުނި ހަދައިގެން ނުކުންނަ ކަމަށްވަންޏާ، އެ ގެޓްސެޓް ލޯނުން އެމީހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުން ކައިރި.

 

ހަމައެއާއެކީ ދަންނަވާލާނަން. އެސް.އެމް.އީ. ލޯނު ސްކީމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތަޢާރުފުކުރަން. އެއީ، މިހާރު އޮތް ލޯނު ސްކީމެއް ނޫން. މި ލޯނު ސްކީމުގެ ބޭނުމަކަށް ވާނީ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް، އަލިފުށީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަސައްކަތްތެރި ރަށަކަށްވާތީ، އާދެ، އަލިފުށީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ ބޯޓު ބިލްޑިންގ އިންޑަސްޓްރީގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށްވާތީ، އޭގެތެރޭގައި ޕްލެޝަރ ކްރާފްޓް، ލެޝަރ ކްރާފްޓް، ޔޮޓު ފަހަރު އަދި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަ އުޅަނދުފަހަރު އަދި ކީއްކުރަންތޯ ދަތުރުފަތުރަށް، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ނުކުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަން، ނޫނިއްޔާ ބަނުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ރަށެއް އަލިފުށްޓަކީ. ހަމަގައިމުވެސް، އެ ފަންނުގެ ފަންނުވެރިން މިރަށުގައި އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މީހުންނަށް، ފައިސާ އަދާކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހުންނަށް، އަޅުގަނޑުމެން ބޭންކުތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި އެސް.އެމް.އީ. ލޯނު، އެސް.އެމް.އީ. ސްކީމު މި ތަޢާރުފުކުރަނީ. މިހާރު ލިބޭ އިންޓްރެސްޓަށްވުރެ މާބޮޑުތަން ލުއިކޮށް، މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ލޯނު ދޭނެ އެސް.އެމް.އީ. ލޯނެއް މި ތަޢާރުފުކުރަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މީގެ މަންފާވެރިންނަކަށްވާނީ، ދޯނިފަހަރު އޮޑިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ މި ޞިނާޢަތަކީ ކުރިއަށް ދާނެ ޞިނާޢަތެއް.

 

ދެން ހިންގަވާ މިރަށުގެ ބައެއް ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާލަމާ. އަޅުގަނޑުމެން މި ރަށަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންނަން ފެށީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި ދުވަސްވަރު. އޭރު އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް. ރާއްޖޭގެ އެކިދިމައިގައި ޢާންމު ވެގެންދިޔައީ، އަނިޔާވެރިކަމާއި ނުރައްކާތެރިކަން. އަދި އެކަން ޢާންމުވެގެންދާއިރު ފާޅުގައި، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެ ވިދާޅުވަނީ. އޭގެތެރޭގައި، ބައެއް ވާހަކަތައް އެވިދާޅުވީ، ގޯތިގެދޮރުގެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯ؟ ތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީގެ މީހުންނަށް ގޯތިގެދޮރު ދީފައި ނޫނިއްޔާ، ފްލެޓުދީފައި ނޫނިއްޔާ އެހެން ބަޔަކަށް ގޯއްޗަކީ، ގެދޮރަކީ ހުންނައެއްޗެއްކަންވެސް ނޭނގޭނެއޭ. މިކަހަލަ އެތައް ވާހަކައެއްނޫންތޯ ދެއްކީ؟ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައީ، އެކަހަލަ ނާމާން ދުވަސްވަރެއްގެ ތެރޭގައި. އެކަހަލަ ހިތްދަތިކަމުން، ނުރައްކާތެރިކަމުން، ނާންމާންކަމުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި. ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި.

 

 ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، މި ދެންނެވިގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުން ފެށިގެން، ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ތޮޅެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އައިނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، އަމާން ޤައުމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، ޞުލްޙަޔަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތާ ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގައި ތިބޭއިރު، މުޖުތަމަޢުގައި ތިބޭއިރު، އެއްވެސް ކަހަލަ ހަލަބޮލިކަމެއް މުޖުތަމަޢަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ބައެއްނޫން. ހަމަ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގައި ތިބެގެން، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށްގެން، އަދި އަމުދުން ދޮށީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމޭހިތައިގެން، މުދައްރިސުންނަށް ކަމޭހިތައިގެން، ޑޮކްޓަރުންނަށް ކަމޭހިތައިގެން އުޅޭ ބައެއް. މި ޘަޤާފަތަށްވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ނިމެމުންއައިއިރު މިތަނަށް އެ އުފަންވި، ނޫނީ އުފަންކުރި ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވީ މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަންކަމަކާއި ގޮންޖެހުން. އިސްމީހެއް، ދޮށީމީހެއް، ކަމެއް ކޮށްދޭމީހެއް، ޚިދުމަތްތެރިއެއް، ދޮށީ ރަށްވެއްސެއް، މިއީކީ ދަންނަބައެއް ނޫން. ހަމަ ގަދަބާރުން ކޮންމެކަމެއް ކުރަން ދިމާކުރީ. މިހާރު މިނިވަންކަން ނެތިގެން އެއުޅެނީ، ގަދަބާރުން ކުރިން ކުރަން ނުކުންނަ ކޮންމެކަމެއް ކުރުމަށް، އެކަމަށް އެމީހުންނަށް ނުކުޅެދިގެންވާތީ. އެކަމެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރަކު ނުވާނެ. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ މިނިވަންކަމެއް އެގޮތަކަށް ނުލިބޭނެ. އެކަމަކު މިނިވަންކަމާއެކީ ވާހަކަދެއްކުމާއި، މިނިވަންކަމާއެކީ ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުމަކީ، އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭނެ ކަންކަން.

 

އެކަހަލަ ދުވަސްވަރެއްގައި އެވާހަކަ ދައްކަން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައީ. މިތަނަށް އައިއިރު، އެދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް ދައްކަމުން ދިޔައީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުއޮތީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއަރޕޯޓު. އެއަރޕޯޓު ވިއްކާލި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީ. ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށް ވަންޏާ އެ އެއަރޕޯޓު މިހާރު މި ހަދާފެންވަރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކިތަންތަނުގައި އެވާހަކަ ދައްކަމުން މިދަންނަވަނީ، އެ ގެންދިޔުމުގެ ހަމަ ޤާބިލުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ، ހަމަ ބޮޑު އަގުދީގެން ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓު އަނބުރާހޯދުމުން. 78 މިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެކަމަށް ބުނީ. 78 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާއިން ހަދާފައިއޮތް އެއަރޕޯޓެއް ދޫކޮށްލީ. އަލިފުށީގައި ހަމަ ގައިމު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންތިބޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ނިންމާފައި އޮތް އެއަރޕޯޓެއް 78 މިލިއަން ޑޮލަރަށް، އަޅުގަނޑު ބުނާނީ ހަމަ ދިނީއޭ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނީ، ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނީއޭ. އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެމީހުންއަތުން އަތުލެވޭ ގޮތަކަށް އޭގެ އެގްރީމެންޓުތައް ބައްޓަންކޮށްފައި، ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް އެގްރީމެންޓެއް ނޫން. ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވުނީ. އެއަރޕޯޓު އަނބުރާހޯދަން އަޅުގަނޑު ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު 320 މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ އެއަރޕޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނުކަމަށް އެވަނީ، ނޫނީ ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ 70 މިލިއަން ޑޮލަރު. އަދި ކޮބައިތޯ؟ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެފަރާތުން އެކި ބޭންކްތަކުން ނަގާ ބޭންކުތަކަށް ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި، ބޭންކަށް ގެރެންޓީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް. އެއީ، ލާރި ނަގާމީހުން ފައިސާ ނުދައްކާނެކަމަށްވަންޏާ ދިވެހި ދައުލަތުން އެ ފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް ސޮވްރިން ގެރެންޓީ ހުރީ، ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ދީފައި. އެހެންވީމާ، ދައުލަތް ދަރާ ވިކުނީކީ ވަކި ވަރަކަށްނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހެނީ.

 

އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރު ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާނީ މީގެ ތަފްޞީލުތައް އަޅުގަނޑުގެ ދަތުރުގެ ކުރިއަށްހުރި މަންޒިލްތަކުގައި ހާމަވަމުންދާނެ. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއަރޕޯޓު ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާނު ކުރިއިރު، ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން އެ އައިސްފައިހުރި އެޕްލިކޭޝަންތައް ނޫނިއްޔާ އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިހުރި ޝައުޤުވެރި ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި ހުރިއިރު ސަރުކާރުން އެ އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރި ފަރާތްތަކުގައި އެއީ، އެބަޔަކާއެކީ ވާހަކަ ދައްކާލައިގެން އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް ލިބޭ ލިސްޓު. މިސާލަކަށް، ކަމަކަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިދާނެ 25 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި ކަމަށްވަންޏާ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެމީހުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރިމަތިލުމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިދާނެ 5 މީހުން. އެހެންވީމާ، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަކީ އެކަންކަން ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ، އެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ އަދި އެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަފާއެއް ސަރުކާރަށް ލިބޭނެކަމަށް ބަލަން އޮންނަ ވަސީލަތެއް. މި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ޖީ.އެމް.އާރެއް ނުހިމެނޭ. ދެން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އޮޅުވާލުމެއް މިއަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނީމާ، އެއަރޕޯޓް ދޭކަށެއް ޝޯޓްލިސްޓެއް ނުކުރެވޭ ޖީ.އެމް.އާރެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް މިއޮތީ، މީގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި.

 

އަދި ސަރުކާރުން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މިއަދު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިދިކޮޅުން ނުކުންނަން ހުންނެވި ބޭފުޅާ މަޖިލީހުގައި އިންނަވާނެ. އޭރުވެސް އެއީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު. އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައިން، މިކަން ނުކުރެވޭގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙެއް ގެނައިމު މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދައިގެން ނޫނިއްޔާ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ، ކުއްޔަށްދީ ވިއްކާލާ ނުހެދޭނެކަމަށް. މަޖިލީހުން އެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފައި އެ ބިލް ފާސްކޮށްފައި ރައީސް އަރިހަށް ހުށަހެޅީމު. ރައީސް ނަޝީދު ބިލެއް ތަސްދީޤެއް ނުކުރޭ. ރައީސް ނަޝީދު ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވާ، އަދި ކަންތައް ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ؟ އޭރު އޮތް އެއަރޕޯޓު ކުންފުނީގެ ބޯޑަކުންނެއް ޖީ.އެމް.އާރަކަށް އެއަރޕޯޓެއް އެގޮތަށް ދޭކަށް އެއްބަހެއްނުވި. ބޯޑުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ބަދަލުކޮށްލީ. ބޯޑުގައި ތިބި އެންމެން ބަދަލުކޮށްލީ. ބަދަލުކޮށްފައި، އާ ބަޔަކު ބޯޑަށް ލީ. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ބިލަށް ނޫނީ ޤާނޫނަށް ހެއްދެވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޤާނޫނަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ނުލިބޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރިއްޔާ ނޫނީ. ރައީސް ތަޞްދީޤެއް ނުކުރެއްވި. ރައީސް ތަޞްދީޤް ނުކުރައްވާ މިދެންނެވި ހުރިހާކަމެއް ކުރައްވާފައި ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯޓް ދެއްވުމަށްފަހު އެ ތަސްދީޤް ކުރެއްވީ.

 

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާއަށް ނުކުތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އަޑު އުފުލަން ނުކުތީ. އެ އަޑު އުފުލަން ނުކުތް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އޭރު ހުންނަވާނެ ތަސްމީނުވެސް، ފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ހަނދުމަފުޅުނެތީ. އޭރު ހުންނަވާނެ ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ބޭރުގައި މިކަންކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤު ހޯދަން ޖީ.އެމް.އާރު އަތުން އެއަރޕޯޓު އަނބުރާ ހޯދަން، ހުރިހާ ކަމެއްގައި ފައިސާ ހޭދަކުރައްވަން އޭރު އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ ޤާސިމް. ހަނދުމަފުޅު ހުންނަންވާނެ އެކަން. ހުރިހާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ، ޙަސަން ސަޢީދު. ޤައުމީ ޕާޓީން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ. ޙަސަން ސަޢީދާއެކީ އެންމެ އިސްކޮށް އޭރު އުޅުއްވާ ތިން ހަތަރު ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ މިއަދު، އަނެއް އޮޑީގައި ކަނބާތަން. ޑޮކްޓަރ ޖަމީލާއި، މަލީޙާއި، އަމީން. މި ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އެ އެއަރޕޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުންކަން ލިބެން. އޭރު ވަރަށް ދޫފަރިތަކޮށް ހިސާބު އަކުރުތައް ފަސޭހަކަމާއެކީ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވީ.

 

މިއަދު ކީއްވެގެންތޯ ރައްޔިތުން ކައިރީ އެވާހަކަ ނުދައްކަވަނީ؟ އޭރުވެސް، މިހާރުވެސް އެއްގޮތަކަށްހުރެ، އެވާހަކަތައް ދައްކަންހުރި މީހަކީ އަޅުގަނޑު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދައްކާނަން. އަދި އަޅުގަނޑު މިދައްކާ ވާހަކައަކަށް އެބޭފުޅުންނަކަށް ޖަދަލެއް ނުކުރެއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، އޭރު ހޯދައިނުދެވުނު އިންސާފެއް، އޭރު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްނުދެވުނު ކަމެއް، އެބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒުތައް އޮތްއިރު، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރާއި މަޖިލީހުގެ ބާރު އޮތްއިރު، ނުކޮށްދެވުނު ކަމެއް މިއަދު ނުކުމެ ކޮށްދެވޭނެކަމަށް ތިޔަބޭފުޅުން ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ. އޭރު އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވެގެން ދިޔަތަން އެބޭފުޅުންނަކަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވި. ހަމަ މި މުޢާމަލާތުން އެކަނި، 320 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރުން ހޭދަކުރަން ޖެހުނޭ. 320 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ، ބަނދަރު ފުންކުރަން ބޭނުންވާ ބަނދަރު ކަމަށްވަންޏާ 80 ބަނދަރަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގެ ބަނދަރު އެއީ.

 

 ގައިމު މިއޮތީ ކަންތައްތަކެއް ވެފައިތާ. އެއީ ކަނޑައެޅި އެނގި ތިބެގެން އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިހުރި ކަންތައް. އެއީ، އެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤް ނުކުރެއްވުން އެއްކަމެއް. ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިނުވާ ކުންފުންޏަކާއެކީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްލުން. ބޯޑުން އެއްބަސް ނުވީމާ، ބޯޑު ބަދަލުކޮށްފައި އެކަން ކުރުން. މިއީ އޮޅިގެން ދިޔަކަމެއްނޫން. މިއީ، ގަސްދުގައި ކޮށްފައިހުރި ކަންކަން. ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަން ޢާންމުކޮށް ހުންނަނީ، އެންމެ މަތީގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނޭނގި ހިނގާފައި. އެކަމަކު މިކަމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތުގައި މިކަންކުރަން މިގޮތަށް ބޭނުންވެގެން ސަރުކާރުގެ އެންމެމަތިން ފެށިގެން މިކަން ކޮށްފައި އޮތްގޮތް. އޭރު ތިއްބެވި އެބޭފުޅުންގެ މެންބަރުން. އޭރުވެސް އެބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރެއް ހުންނަވާ. މިއަދު އެ ލީޑަރު ނުކުމެވަޑައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތީމާ މިވާހަކަތައް ދައްކަވާ.

 

 އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ ވާހަކައާއި މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެބޭފުޅުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއެއް ނުފެނުމަކީ ދެރަކަމެއް. އެހެންވެގެން ދޮގެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިލޭ އާސަންދައިން އައިނުވެސް ބަހަމުން މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަންކަން ކުރާނަން. ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ކަމަށްވަންޏާ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އެބޭފުޅުން ދައްކަވަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ކީއްތޯ އެ ކުރައްވަނީ؟ މިހާރު ރައީސް ޔާމީން ކޮށްފައިހުރި ކޮންމެކަމެއް އިތުރަށް ކޮށްދެއްވަނީ. ނުކުރެވި އޮތްކަމެއް ނިމެމުންދާ ކަމަށްވަންޏާ އިތުރަށް ކޮށްދެއްވަނީ. އެބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑައިގަތީކީ އެބޭފުޅުން ޗާޓެއް ހިއްޕަވައިގެނެއްނޫން. އެބޭފުޅުން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމެއް ކުރައްވާކަށެއްނޫން. އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ހަމަ މިހާރު ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި އެއްކޮޅަށް އެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ އޭރުވެސް އެއްކޮޅުގައި ތިއްބެވި، ފަހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ކަރުހިފި، ފަހުން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި، ދުވަހަކުވެސް ދެން ރައީސް ނަޝީދާ އެއްކޮޅަކަށް ނާރާނަމޭ. ރައީސް ޔާމީން ދައްކައިފިއްޔާ ފާޚާނާ ސާފުކުރާނަމޭވެސް ބުނި މީހުން ތިބި. މިހާލުގައި ތިބި މީހުން އެތިބީ. މިހާލުގައި ތިބި މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށްވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިކަމަކީ ކޮބައިހެއްޔޭ؟ ނެތޭ ކުރެވިފައި ކަމެއް.

 

އެހެންވީމާ، ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ، ޤައުމު އޮޔާދާ ވާހަކަދެއްކީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަން، އަޅުގަނޑު ޅެން ބައިތެއް ނުކިޔާނަން. އެކަމަކު މާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަމަށްވަންޏާ، މާލެ އޮޔާދާން ނުކުންނާނީ ގާދޫކޮލުން. މިއަދު ގާދޫކޮލުގައި އެއޮތީ ބްރިޖެއް. މާލެ އަޅައިގަންނާނީ އެ ބްރިޖުގައި. އެއަށްވުރެ އޮއިގަދަވެގެން ނުކުންނަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މާލޭގެ އެއް ފަރާތުގައި، ވާ ބައްދާލާފައި ކަފު ޖަހާނީ، ބްރިޖުގެ އެއްފައިކައްޓަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ. ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަންވާނެ އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިވާން. އަނެއް ވާ ބައްދާފައި އަޅުގަނޑު ކަފު ޖަހާލާނީ، މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި އެހެރަ 25 ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ ބުޑަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ. ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާ މިކަން ކޮށްދެއްވަން.

 

والسّلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه.