بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

 

ގަދަކީރިތިވަންތަ اللّـه سبحـانـه وتعـالى އަށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރަން. މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد رســول اللّـه صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން.

 

ތަންކޮޅެއް އަވަސްކޮށް ކަންކަން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެއްވެސްކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ހަމަ ވަކި ގަޑިއަކަށް ފުރަން މިއަދު މިއޮތީ. ދެން އެއީ އިއްޔެގެ ރަށުގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުގެންދެވުނީމާ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަރަށް މަޢާފަށް އެދެން. މިހާ ފޯރިގަދަ ރަށެއްގައި، އެހާ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭތީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއްނެތީމާ، ހަމަ ތަންކޮޅެއް އަވަސްކޮށްލައިގެން ގެންދެވޭތޯ ބަލަނީ. އަނެއްކާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވޭ، މިރަށަކީވެސް ވިލުފުށްޓާ އެއްފެންވަރުގެ ރަށަކަށް ހައްދަވަން. އެހެން ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ވިލުފުށީގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މަޑިފުށީގައި، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރަށް މިރަށަށް ވިލުފުށްޓޭ ވިދާޅުވެވުނީ އޮޅުމަކުންނެއް ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު މިދިޔައީ.

 

ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ރަށަށް މިއައީ، މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މި އުފަލުގައި ބައިވެރިވާށޭ. މި ރަށުގައި ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނިމިގެން މިދިޔައީ. ބިން ހިއްކާފައި އޮތް ސަރަޙައްދު، ބިން ހިއްކައި ނިންމައި، ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން އެތަނުގައި އެ ނިމިގެން އެދިޔައީ. ހަމައެހެންމެ، މި ރަށުގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު ނިމިގެން، އޭގެ ފަސޭހަ ލިބިގެން އެދަނީ.

 

ދެން ނިމެމުން އެދާ ބައެއް ކަންތައްތައް، ހަމަ ދާދި ކައިރީގައި ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި އެއޮތީ. ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައި. ދެން އޭގެ ތަފްޞީލުތަކެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ ރިޔާޒް ދެއްވައިފި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މާލެ ގޮސްފައި، މިނިސްޓަރުންނާއެކީ ވާހަކަ ދައްކާފައި، މިކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން.

 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މި އުފަލުގައި ބައިވެރިވާން މި ރަށަށް އައިމާ، މިހާ ހޫނު ގަޑިއެއްގައިވެސް ތިޔަ ވިދާޅުވި ވަރުގަދަ މަރުޙަބާއަށްޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ.

 

އަދި ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދަތުރުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިޔަބޭފުޅުން މި ރަށް ޒީނަތްތެރި ކުރައްވައި، ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް މިއޮތީ ކުރައްވާފައި. އަދި ކަންތައްތައް ދިމާވިގޮތުން، އިއްޔެގައި ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތް ޑަބަލްވެގެން މިދިޔައީ. ހަމަ އެކަމަށްޓަކައިވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  އެނގިގެންދޭ، މި ރަށަށް އައިސްފައި ހުރި ތަރައްޤީއާއެކީ އަދި އެ ތަރައްޤީ ގެނެސްދީފައި މިހިރީ ރައީސް ޔާމީން ކަމުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާތީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ޝައުޤުވެރިކަން ތިޔަބޭފުޅުން ހާމަކޮށްދެއްވީކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކީ ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

އާދެ، މަޑިފުށީގައި މިކަންކަން ނިމިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަޑިފުށީގައި ދެންހުރި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި، އެކަންކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބަވާއިރު، ތިޔަބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާށޭ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތިޔަ އުއްމީދުތައްވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ކުލަ ޖައްސައިދޭނީ، ފުރިހަމަކޮށްދޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނޭ. އެއީ މިހާތަނަށް މި ކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ދެންމެ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތައް އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ. ކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަމާއި، ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމާއި، ދެން އިތުރަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވީ.

 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނަން. މި ހުރިހާ ތަފްޞީލަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދާނަން، ހަމަ ވަގުތު ނެތީމަޔާއެކީ. އެހެންނަމަވެސް، ހިސާބު އަކުރަކުން އަޅުގަނޑު މީގެ ތަފްޞީލު ދަންނަވާލާނަން.

 

 2013 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު، ނޫނީވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަޢާމަތް، ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން މުޅި މަޑިފުށްޓަށް މިކަހަލަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޖުމްލަ ހޭދަވެފައި މިއޮތީ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ. މިކަހަލަ ހުރިހާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގިފައި ހުރިތޯ، ނުހިންގި ހުރިތޯ، މި ޢަދަދުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަށް ގެންނަވާ! 2013ގެ ކުރީގައި ހިނގައިދިޔަ ދެ ސަރުކާރު، އެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޑިފުށްޓަށް ހޭދަވެފައި މިއޮތީ އެންމެ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ނިމިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިސާބު، ދެންމެ މެންބަރު ރިޔާޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެ ފާހަގަކުރެއްވީ. ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ މަޑިފުށްޓަށް އެކަނި ހޭދަވެފައި.

 

އެހެންވީމާ، ދެންވެސް މަޑިފުށްޓަށް ހުރި ކަންކަން ކުރާނީ ހަމަ މި ސަރުކާރުންކަން، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޝައްކު އުފެދޭތޯ؟ ދެން ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިންގެ ގޮތަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެބަ ދައްކަވާ ވާހަކަތައް. ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯގައި އަދި ހުރީ ގިނަ ކަންތައްތައް ނުވެޔޭ. ދިހަވަރަކަށް ޕަސެންޓް މަސައްކަތް އެކަންޏޭ ކުރެވުނީ.

 

 އަޅުގަނޑު މަޑިފުށީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވެފައި އޮތް ރަށަކަށް، ފައްސަތޭކަ ޕަސެންޓް އިތުރުވާނެ ހަމަގައިމުވެސް. ދުއިސައްތަ ފަންސާހަށް ބެލިޔަސް. ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވެފައި އޮންނައިރު، މި ރަށަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި، އަޅުގަނޑުގެ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން މި ހޭދަކުރެވުނީ ދިހަ ޕަސެންޓްތޯ؟ އަޅުގަނޑަށް މި ފެނިގެންދަނީ ފައްސަތޭކަ ގުނައަށްވުރެ އިތުރުވެގެންދާތަން. އެހެންވީމާ، ހިއެއްނުވޭ މިއީކީ މެނިފެސްޓޯ ބަލާފައި، މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށްފައި، ކަމެއް ކުރެވުނުތޯ، ނޫންތޯ ބަލާ ބައެއްހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ. އެ ބަލާނަމަ ހަމަގައިމު މި ހިސާބު ސީދާކުރަން އެމީހުންނަށްވެސް ކިޔައިދޭން އެނގެންވާނެ. އޭގެތެރޭގައި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަދަދުތައް، ޗާޓްތަކުން ވިދާޅުވެދެއްވި ބޭފުޅުން. އަދި އެބޭފުޅުންނާއެކީ އެބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ.

 

އެހެންވީމާ، އެ ޢަދަދުތައް އެހާ ފަރިތަކަމާއެކީ، އެއީ މިލިއަނުން ހުރި ޢަދަދުތައް. މިލިއަނުން ހުރި ޢަދަދުތައް، އެހާ ފަސޭހަކަމާއެކީ، ފަރިތަކަމާއެކީ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯއްދަވަން އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ކަންކަންވެސް އެބޭފުޅުން ދިރާސާއެއް ކޮށްލެއްވިނަމަ ފަސޭހަފުޅުވީސްކަންނޭނގެ.

 

މިރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލަށް ގެންނަމާ ހިންގަވާ! މިރަށަކީ އަޅުގަނޑަށް ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް، މުޅިން ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތަކަށްނުވެ ހިނގައިދާނެ. ބަރާބަރު އަދަދު ކަމަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. އެކަމަކު މިރަށަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް. ނަވާރަ، ނޫނީ ވިހި ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް. ދެންމެ މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު އިޢުލާނު ކުރެއްވި، ހަތާވީސް ހެކްޓަރު މި ރަށަށް އިތުރުވެގެންދިޔަ ވާހަކަ. މިރަށުގެ އޮރިޖިނަލް ސައިޒަށްވުރެ މި ރަށް ބޮޑުވެގެން މިދިޔައީ.

 

އެހެންވީމާ، މި ރަށަށް ބިން އިތުރުކުރި މަޝްރޫޢަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ނަވާރަ ހެކްޓަރު އޮތް ތަނެއް، ހަތާވީސް ހެކްޓަރަށް އިތުރުވީމާ، އެ އިތުރުވީ ދިހަ ޕަސެންޓެއް ނޫންކަންނޭނގެ ދޮގެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން މިދަނީ ދިހަ ޕަސެންޓުންތޯ އިތުރުވެގެން، ނޫނީވިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވެގެންމިދަނީ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ، ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް ހަމަ ފިކުރުކޮށްލަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ތަންދޮރު ދަންނަ މީހުން. އެހެންވެގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެހާ ވަރުގަދައަށް އެ ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ނުބާއްވާނަމޭ. ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ. ޖާގަދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ. ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންވެސް އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ދައްކަވަނީ. އަދި މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ.އާއެކީ ގުޅިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޤާސިމްވެސް އެހެން ވިދާޅުވާހެން ހީވޭ. އެކަމަކު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެކަހަލަ ވާހަކަ ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގަންނަވައިގެން އުޅުއްވާހެން ހީވަނީ. ޢަދާލަތުންވެސް އެކަން އެހެން ބާއްވަން ބޭނުންވާހެން ހީވޭ. އެކަމަކު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެ ވާހަކަ ނުދެއްކެވިގެން އުޅޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. އެހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަށަވަރު، އެމް.ޑީ.ޕީ އިންވެސް އެ ވާހަކަ ވާހަކަ ބުނާނެ. އެއީ މި އިންތިޚާބުގައި ނުކުމެ މިއުޅެނީކީ އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން. މި އިންތިޚާބުގައި ނުކުމެ މިއުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކެންޑިޑޭޓް. އެހެންވީމާ، އިސްކޮށް މި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން.

 

އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، އެބޭފުޅުންގެ ކޯލިޝަންގައި ކަމަށް މިހާރު އެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް، އެއްވެސްކަހަލަ ޚިޔާލެއް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވަންޏާ، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭނީ ސަތޭކައިންސަތޭކަ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު، އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ، އިދިކޮޅުގައި ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުންނަށް މި ވާހަކަ ވިދާޅުވާން އެހާ ލަދުވެތިވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެބައުޅޭ ދޮގެއްތޯ، އެބޭފުޅުން ކޯލިޝަން އުފެދުމުގެ ކުރިން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް.

 

އެހެންވީމާ، ދެންމެ އަޅުގަނޑު ދިޔަމިގިލީގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، މިހާރު އެބޭފުޅުންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ނިންމަވާފައި އެއޮތީ ކޯލިޝަންގެ ކަންކަން، އެއްބަސްވެފައި ހުރި ކަންކަން، ދެން ތިމަންނާމެން ރެގިއުލޭޓް ކުރަން ނިންމާނީ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިންނޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ އިތުބާރުކޮށްގެން، އެމީހުންގެ ލޯބި ހޯދައިގެން އަންނަ ބަޔަކު، އެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މިންވަރު، އެކަމުން އެ އެނގެނީ. އެކަން ކުރަނީ ޤާނޫނަކުން، މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ފާސްކޮށްގެން.

 

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ކޯލިޝަންގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. 2008 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް މައުމޫން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގެން، އޭރު ވޯޓު ނަގަން ވަރަށް ކައިރިވެފައި އޮއްވައި، އޭރު ޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ޕާޓީ، އެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީ.އާއެކީ. އަދި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ހުންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެންވަރުން ވެއްޖިއްޔާ ފުންނާބު އުސް ލޯޔަރެއް. ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު. ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި ބަންޑާރަ ނައިބުކަންވެސް ކުރެއްވި. ދެން ހުންނެވީ ޑޮކްޓަރ ޖަމީލް. މިއީވެސް ހަމަ ލޯޔަރެއް. ހަމަ ފުންނާބު އުސް ލޯޔަރެއް. ޢިލްމުވެރި ބޭފުޅެއް. މިބޭފުޅުން ދޮގެއްތޯ އެންމެ ވަރުގަދައަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ، ރައީސް މައުމޫން ޑީ.އާރު.ޕީ އިން އުޅުއްވަނީ، ޕީ.އޭ. ކިޔާ ޕާޓީއާއެކީ ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެންނޭ. މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަންދޭ ކަމެއްނޫނޭ. ހަނދުމަފުޅުވޭތޯ؟ އެބޭފުޅުން އެންމެ ވަރުގަދައަށް އެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ.

 

އަޅުގަނޑު މިކަހަލަ ހަނދާން މިވަނީ މިހާރު އެބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ، އެބޭފުޅުން ހަނދާން ނެތްކަމަށް، އެބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހީވާތީ. އެންމެ ވަރުގަދައަށް، އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ ކަމެއްނޫނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް އޮވެޔޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާނީ. އެހެންވީމާ، ކޯލިޝަނަކީ އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނޭ. އެންމެ ވަރުގަދައަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ، ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބަކަށް ހުންނަވާފައި ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާ. އެއީ ޤައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީ. އޭރު ރިޔާޒުވެސް ހުންނެވީ އެ ޕާޓީގައި. ރިޔާޒަށް ދަންނަވާ ވާހަކައެއް ނޫން މިއީކީއެއް. އެކަމަކު އެބޭފުޅުން އެންމެ ވަރުގަދައަށް ވަކާލާތު ކުރަމުން އައީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނީ.

 

އެހެންނަމަވެސް ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން، އިރުކޮޅަކުން ފެނިގެންދިޔައީ، ޤާސިމް، ޤާސިމްގެ ޙައްޤު ހޯއްދަވަން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ކޯލިޝަން ހެދީމާ ގޯސްވީ. އެކަމަކު އިދިކޮޅުގައި ކޯލިޝަނެއް ހެދިގެން ހިނގާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް އޭރުވެސް. ޤާސިމް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އޭރު ތިމަންނާއަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ތިމަންނާއަކަށް ނުލިބުނޭ، ސަރުކާރު އައިސްގެނެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި، ތިން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިމަންނާ ބޭރުވެއްޖެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނު، އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަން މަނާކުރެއްވިއިރު، އެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އޭރުވެސް ކޯލިޝަން ހައްދަވައިގެން. މިއަދު މި ދައްކަނީ، އެ ކޯލިޝަން ދެން ތިމަންނާމެން ހިންގާނީ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިންނޭ.

 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، އެބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަ، އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ މިންވަރަކަށް އެޖަސްޓް ކުރަމުން، ބަދަލުކުރަމުން، އޮޅުވަމުން ގެންދެވުމަކީ، އެބޭފުޅުން ނޫން ދެވަނަ ބަޔަކަށް ހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫންކަން. މިހެން ދައްކަވާ ވާހަކައިގައި ތިޔަބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ވިސްނާވަޑައިގެންނަވަން. ތިޔަބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެނީ. ވޯޓަކާ ހަމަޔަށްދާތީ، ކުރީގައި ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކާއި، ކުރީގައި ކަންކަން ކުރެވިފައިހުރި މިންވަރު، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. އަދި މިހާރު އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައާއި، ކަންކަން ކުރާގޮތަކީ، އޭގެކުރީގައިވެސް ކަންތައް ކުރިގޮތަކާ ހަމަ އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއްނޫން. މިހާރު ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުން، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުން، އެބޭފުޅުން ދައްކަވާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް އޮތްގޮތް، ރިޔާޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެ ހާމަކޮށްދެއްވީ. ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެ ހާމަކޮށްދެއްވީ.

 

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަނޑުވެސް ވަގުތު ކުރުކޮށްލެވޭތޯ، ބަލާނަން. ޖަލްސާ ކުރުކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރަން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ރަށްރަށަށް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އާމްދަނީއާއި ތިޔާގިކަން އިތުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް. އަދި އޭގެ ބޭނުމަކަށްވަނީ، ޒުވާނުންނަށް އެތައްހާސް ވަޒީފާއެއް އުފައްދައިދިނުން. އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އަންނާތީ، އެންމެފުރަތަމަ އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ، އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ހަމަ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކު މި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ބަލައިނުލާ ރަށްރަށް ދޫކުރީމާ މިވާގޮތަކީ، މި ރަށްރަށް ހަދާނެ ބަޔަކު ނާދެއޭ. އަޅުގަނޑު އެއަށް ރައްދު ދެންނެވިން.

 

މިހާރު ހަމަ އަނެއްކާވެސް އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ އަދި އެތަންތަން ނުހެދި ހުރީކީ، އެހެންވެގެން އެކަންޏެއްވެސް ނޫނޭ. މި ސަރުކާރަކުންނެއް އިންވެސްޓަރަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަހޭއަޅަނީ. އެހެންވީމަކާ ރާއްޖެއަކަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުންނެއް މި ރަށްރަށް ހަދާކަށް ނާންނާނޭ. މިއީ، އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެންދިޔަ ވާހަކަ. ރަށްރަށް ގިނަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދޭން މި ފުރުޞަތު އިތުރުކުރާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ، މި ދައްކަވާ ވާހަކައަކީ، ފުރަތަމަ ވާހަކައަކަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް ތަކާވަރަކަށްނޫނޭ، ތިޔަ ރިޒޯޓު ދޫކުރަމުންދަނީ. އެހެންވެގެންނޭ ރިޒޯޓުތައް ނުހެދި އެހެރީ. އެއީ، އެންމެ ވަރުގަދަ ވާހަކަ. ދެން އެއަށް ތަފުޞީލެއް ގެންނަވަން ވިދާޅުވީ، އަދި އެ އެކަންޏެއްވެސް ނޫނޭ ސަބަބަކީ. ދެންއޮތް ސަބަބަކީ، ރިޒޯޓުހަދަން އިންވެސްޓްކުރާ މީހުންނަށް ހުރަސްއަޅާ ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަފާސް ހިސާބާއެކީ މިއަށް ޖަވާބެއް ދޭނަން. އެއިރުން އަނެއްކާވެސް އެ ބޭފުޅުން، އެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކޮންމެވެސްގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެއްވޭތޯ ބައްލަވާނެ.

 

އަޅުގަނޑު ތަފާސް ހިސާބު ދަންނަވާލާއިރު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް ނިންމައިފީމު 30 ރިޒޯޓް. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފިން 30 ރިޒޯޓް. އަދި އިތުރު 21 ރިޒޯޓް މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ. އެ 21 ރިޒޯޓުގެ 70 ޕަސެންޓް މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި.

 

އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ ރިޒޯޓް ނުހެދިފައި. އެންމެގިނަ ރިޒޯޓް ހަދާފައި މިއޮތީ މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި. ގާތްގަނޑަކަށް 51 ރިޒޯޓް އެ ނިމެނީ ޑިސެންބަރު 31 އާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، ރިޒޯޓުހަދަން މީހުން ނާދޭތޯ؟ ރިޒޯޓުހަދަން މީހުން އާދޭ. ރިޒޯޓުހަދަން ރަށް ދޫކުރީމާ ރިޒޯޓުހަދާނެ މީހުން ނުވޭތޯ؟ މީހުން އާދޭ. ދެން ރިޒޯޓުހަދަން ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަންޏާ މިވަރަށް މީހުން އަންނާނެތޯ؟ ތިޔަބޭފުޅުން ސުވާލުކުރައްވާ! މީގެ ޖަވާބު އެބޭފުޅުންނާ ކުރިމަތިކުރައްވާ! މި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ.

 

އަދިވެސް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް ވާހަކައެއް. މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ އަގުބޮޑު ރިޒޯޓެއް ހަދަމުން މިގެންދަނީ މި އަހަރުގެ މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި. އެނބޫދޫފިނޮޅު ފަޅުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ކުޑަމިނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ 1000 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޒޯޓް ފެސިލިޓީ ހެދެމުންދަނީ. ތައިލެންޑް ކުންފުންޏަކުން އެ ހަދަނީ، 1000 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޒޯޓް. އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ؟ އިންވެސްޓަރުން ރިޒޯޓް ނަހަދާތޯ؟ ނޫނީވިއްޔާ އިންވެސްޓަރުން ރިޒޯޓް ހަދަން މި ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަންޏާ މިވަރުގެ ކަންތައް ކުރާނެތޯ؟ ނޫނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތާ ދޭތެރޭގައި ދޭސީކަމެއް އޮވެގެން، އެކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ޝައުޤުވެރިކަމެއްނެތި، ނޫނީ ސުވާލު އުފައްދާ ބަޔަކު، ބޭރުގެ މީހުން މިއީ. އެ މީހުން އައިސް މިކަން ކުރާނެތޯ؟ އެހެންވީމާ، ރިޒޯޓެއްވާ ނުހެދޭނޫންތޯ؟ ރިޒޯޓުހަދަން ބޭނުންވާ މީހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތެއްނޫންތޯ؟

 

އަދި ރިޒޯޓު ހަދާއިރު، އިތުރު އެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. މިހާތަނަށް މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި، ނޫނީ ކުރީގެ ތާރީޚުގައިވެސް، ހަދާ ނިމިފައި އޮތް ރިޒޯޓެއް، އެންމެ ބޮޑު އަގުގައި ގަނެފައި އޮތީވެސް ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި. އަދި އެތާ ކައިރީގައި ބާރަ އަހަރު ވަންދެން، ބާރަ އަހަރު ވަންދެން، އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރުކުރި އެއަރޕޯޓެއް ނުހެދި އެދިޔައީ. އިއްޔެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެވެސް މިނިސްޓަރު، ޓޫރިޒަމުގެވެސް މިނިސްޓަރު. މި ދާއިރާއަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު އެ ވަޑައިގަތީ، ޓެސްޓް ފްލައިޓުގައި އެއަރޕޯޓް އިފްތިތާޙު ކުރަން. ރަންވޭ އިފްތިތާޙް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއީ ބާރަ އަހަރު ވަންދެން، ތިން ސަރުކާރުން ހަދަން އުޅެ، ނުހެދުނު އެއަރޕޯޓު. އެތާ ކައިރީގައި އޮތް ރަށެއް، އެންމެ ބޮޑު އަގުގައި މިހާތަނަށް ހަދައި ނިންމާފައި އޮތް ރަށެއް ގަތީ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ މި ބޭފުޅުން މި ދައްކަވާ ވާހަކައަކީ؟ ހަމަ އެއްވެސްވަރަކަށް ތަފާސް ހިސާބެއް ނޫނީވިއްޔާ، ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ހިނގާވަރު، މިހާރު މި ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ހަރަކާތުން އެހާ ދުރުވީމާ، ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ނުވިސްނެނީއޭ. ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގައިވެސް ނެތީ، އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމުގެ ޖާގަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ނެތީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.

 

އެންމެ ގިނަ ރިޒޯޓު، އެންމެ އަގުބޮޑު ރިޒޯޓު، އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ގަތް ރިޒޯޓު، މި ހުރިހާކަމެއް ހިނގާ ގޮސްފައި މިއޮތީ މިހާރު. މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި. މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އަންނަނީ، 51 ރިޒޯޓު.

 

އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ، ރިޒޯޓު ހަދާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި މި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ނުހެދި ހުރި އެއަރޕޯޓުގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ، ބާރަ އަހަރު، ތިން ސަރުކާރު ނިމިގެން ދިޔައިރު، ނުހެދި އޮތް އެއަރޕޯޓު. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުގައި އެއް އަހަރު ނުވަނީސް އެއޮތް ހަދާ ނިމުނީ ނޫންތޯ. އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތު، އެ ރިޒޯޓު އޮތް ފަރާތުން، އެ އެއަރޕޯޓު ހަދަން ނެގި ފަރާތުން، އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން، އެ ބޭފުޅުންވެސް ގަބޫލުވެގެން، ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލެއްވީ. އިހަށްދުވަހު ދޫކޮށްލެއްވީ. އަދި، އަހަރުނުވޭ އެ ދޫކޮށްލެއްވިތާ. އެތަނުގައި މަތިންދާބޯޓު ޖައްސަންފެށީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ، މަޑިފުއްޓަށް އަންނައިރު، އަޅުގަނޑު ވަދެގެން އަންނައިރު، އެއްކޮޅުން ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓެއް، އަނެއްކޮޅުން ފުރާ މަތިންދާބޯޓެއް މި އަންނަނީ ކީއްވެގެންކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ.

 

ދެން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން. ވަގުތުވެސް ތަންނުދޭތީއާއެކީ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާއިރު ދަންނަވާނީ، މަޑިފުށްޓަކީ، ދެންމެ ރިޔާޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް ސުނާމީގެ އިޙްސާޞްތައް ހުރި ރަށެއް. ވިލުފުށްޓަކީ ސުނާމީގެ އިޙްސާޞްތައް ހުރި ރަށެއް. އެހެންވީމާ، ރިޔާޒް ރަޝީދަކީ، ސުނާމީގެ އިޙްސާސްތައް ގިނަ ބޭފުޅެއް. ރިޔާޒު އެ ވިދާޅުވީ އޭގެ ތަފްޞީލުތައް. އެކަން އޮތްގޮތަށް އެ ވިދާޅުވީ. ސުނާމީގައި ރާއްޖޭގެ ކިތައް ރަށަށް، ކިތައް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ލިބިގެންދިޔަތޯ؟ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި މަޑިފުށްޓާއި، ވިލިފުށްޓާއި، ކޮޅުފުށްޓާ، މި ރަށްރަށް ހިމެނޭ. އަދި، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށް އެހެރ ހަމަ އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި. އޭގެ ސަބަބުން، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ވިލުފުށި އެއޮތީ އެގޮތަށް މިހާރު އާރާސްތު ކުރެވިފައި.

 

މިރަށުގައި ހުރެގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން ބުނާ ކަންތައްތަކުގެ ބައިކުޅަބަޔެކޭ ފުދިގެންދިޔައީ، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާއިރު، އެބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވިއިރު، ސުނާމީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތިގެން، ގެއްލިގެންދިޔަ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެވުނުތޯ؟ ބަނދަރުތަކުގައި ޓެންޓް ޖަހައިގެން، ދިހަ އަހަރު ވަންދެން ސުނާމީއަށްފަހު މީހުން ތިބި. ދިހަ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުވެސް، ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުގެނެވުނެއް ނޫންތޯ؟ އެކަމަކު އެ ބޭބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކައާއި ވަޢުދުން ކަންކަން ނުފުދޭ ވާހަކަ. ރައީސް ޔާމީން އެކަންކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑު ބުނަމުން އައީ، އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ބާރަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދާއިމީ ގެދޮރު ދޭނަމޭ. އެކަން ނުވޭތޯ؟

 

އެހެންވީމާ އެއީ، ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނާ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭނެއް އޮވެގެން، އަދި އެކަން ކޮށްދިނުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އޮވެގެން، އެވާހަކަ ބުނެފިކަމަށްވަންޏާ، އެ މީހަކު އެކަން ކޮށްދޭގޮތް. މިބޭފުޅުން ޖެހޭނީ ހަމަ މިކަހަލަ ވާހަކަ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ހަނަދާން ކުރައްވަންޖެހޭނީ. މި ބޭފުޅުންނަށް މިއިން ކަމެއް ނުކުރެއްވުނު. އޭރަކުވެސް ނުކުރެއްވުނު. ފަހުންވެސް ނުކުރެއްވުނު. ދެންވެސް ނުކުރެއްވޭނެ. މިކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ، ސުނާމީގެ ފިލާވަޅު ނަގާކަމަށްވަންޏާ، މަޑިފުށްޓަށާއި ވިލުފުށްޓަށް، ކޮޅުފުށްޓަށް.

 

އެހެންވީމާ، ކޮޅުފުށީން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުންވެސް މިހާރު ލީޑަރުންނަށްވެގެން މި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، އެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި އެބޭފުޅުން ހަމްދަރުދީ ނުވަނީ ކީއްވެގެންބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ. އަދި މިދެކެވޭ ވާހަކަ މިބޭބޭފުޅުން ދައްކަވާއިރު، ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުގައި، މިކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކީ މިކަންކަން ކޮށްދެވޭ ހިސާބުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް، އެކަންކަން ކޮށްނުދެއްވުނު ތަނުގައި، އެކަންކަން އެހެން މީހަކު ކުރީމާ، އެމީހަކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރިކަންވެސް މިބޭފުޅުންނަކަށް ބޭނުންފުޅެއްނުވޭ ފާހަގަކުރައްވާކަށް. އެކަމަކު މިބޭފުޅުންގެ ކުލުނުވެސް މިހިރީ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ވެފައި އޮތް ކަމެއްވެސް ފާހަގަކޮށްލާކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ.

 

ދެން ހައްތާވެސް މި ދައްކަނީ، ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަންފުޅެކޭ ރައީސް ޔާމީނު ބުނެފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންވީ. ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަންފުޅެއްވީމާ ދޮގެއްތޯ، މިރަށުންވެސް ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ ވާހަކަވެސް މި ދައްކަނީ. ކުރީގައި ކިތައް ފުޓްސަލް ދަނޑުތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު އައުމުގެ ކުރިން އޮތީ؟ ދިހަވަރަކަށް ދަނޑު. ދިހަވަރަކަށް ދަނޑު މުޅި ރާއްޖޭގައި އޮތީ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް އެދަނީ އެޅެމުން. އެތައް ދަނޑެއް އަޅައިފި. އެތައް ދަނޑެއްގައި އަޅާފައިހުރި ފުޓްސަލް ޕިޗް، އެ ޕިޗް މިހާރު ޓާރފަށް ބަދަލުކުރަމުން އެދަނީ. އޭރު ހަދާފައިހުރި ފެންވަރު ކަމުނުދާތީ. ނޫނީ އޭރު ޓައިލްސް ޖަހައިގެން ހަދާފައިހުރި އެއްޗެތި މިހާރަށް ކަމުނުދާތީ.

 

އިހަށްރޭ ޖަލްސާއެއްގައި ދޮގެއްތޯ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ދޮގެއްތޯ، ސާޅީސް އެތައް ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިމިގެން އިފުތިތާޙުކުރީ. މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑު އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރެއް ދަންނަވާނަން. ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް، ނުހެދިހުރި ދަނޑުތައް، އެތައް ދަނޑުތަކެއް، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މީޑިއާއިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި ހަދަން. ހަމައެހެންމެ، އެފް.އޭ.އެމް.އާވެސް ހަވާލުކޮށްފި. މިވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ، ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ހަދާނެ ލާރި ނެތީކީވެސް ނޫން. އަދި ހަދާނެ ސާމާނު ނެތީކީވެސް ނޫން. މިކަންކަން ކުރާނެ މަސައްކަތްތެރިން ނެތީ. ރާއްޖޭގައި އެއަށްވުރެ މާބޮޑެތި މަސައްކަތުގައި އެންމެން މިއުޅެނީ. މިއަދު ބައްލަވާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ދަތުރު. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަކީ މީގެކުރިން މަސައްކަތް ނުނިމި، ވީރާނާވެ ބަނގުރޫޓުވެފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް. މިއަދު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ޑްރެޖަރުތަކަށް އޮބިނޯންނަވަރަށް މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ. އެހެންވެގެން ގުރައިދޫގައި ބިން ހިއްކުންވެސް އެހާ ލަސްވެގެން އެދިޔައީ. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މަހާޖައްރާފާއެއްވެސް ހޯދަންޖެހެނީ. އެހެންވެގެން މިރަށުގެ މަލަމަތިންވެސް އަދިވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ސާމާނު ނުގެންގޮސް އެހުރީ.

 

އެހެންވީމާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ނުތަކާވަރަށް މަސައްކަތް އޮތީމާ، އަދި މި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ނެތުނީމާ، ދެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުންވެސް ހަމަ އެބަޖެހޭ މި މަސައްކަތްތައް ކުރަން. ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން ވަރުބަލިވެގެން މިއުޅެނީ. މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި މެޝިންތައް ވަރުބަލިވެގެން މިއުޅެނީ.

 

އެހެންވީމާ، ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލާނަން. މިކަންކަން ދަތިވެގެންދާތީ، ލަސްވެގެންދާތީ، އަޅުގަނޑު ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދުނިން. ދޮޅުމަސްދުވަސްނުވެ، މިހާރު މާލޭގައި އެހެރީ، މާލެއަށް ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެން ކްލިއަރ ކޮށްފިން، އާ 46 ދަނޑު ހަދާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެހެރީ ގެނެސްފައި. ދެންމެ ނޫންތޯ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓައި، މިތަނުން ކަރަންޓް ދިޔައީ. އެކަމަކު ދަންނަވާނަން، ވިލުފުށީގައި ކަރަންޓް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ވިލުފުށީގެ ކަރަންޓެއް ނުވެސްދާނެ. މި ރަށުން ކަރަންޓް އެދިޔައީ. މި އިންނެވީ ފެނަކާގެ ސީ.އީ.އޯ. އަޅުގަނޑުމެން މާލެ ގޮސްފައި އިފްތިތާޙު ކުރަން މިއުޅެނީ، އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ފަންކްޝަނެއް.

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ސައުވީސް ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ޔަޤީންކޮށްދެނީ. އޭގެކުރީގައި ހަ ގަޑިއިރު ކަރަންޓް، ހަތް ގަޑިއިރު ކަރަންޓް، އަށް ގަޑިއިރު ކަރަންޓް. މިހެން ދިޔައީ. މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން، އެކަންކަން ހަނދާން ހުންނާނެ. ސައުވީސް ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓް ގެނެސްދިނީ މި ސަރުކާރުން. ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ކަރަންޓް މި ގެނެސްދިނީ މި ސަރުކާރުން. މިހާރު ދެންމެއަކު އެދިޔައީ މި ރަށުގެ ކަރަންޓް ކެނޑިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، މި ރަށަށް އެއަރޕޯޓެއް އައުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓްގެ ކަންތައްކަން ފުރަތަމަ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނީ ދޮގެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މާލެ ގޮސްފައި، ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން އޮތްގޮތް ދަންނަވައިދޭނަން. ހަމަ ރަސްމީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއްގައި، ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މިގެނައީ 34 ޖަނަރޭޓަރު. ކަރަންޓް ބޭނުންވާ މިކަހަލަ ރަށްރަށަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެނައީ 34 ޖަނަރޭޓަރު. އެހެންވީމާ، މަޑިފުށިން ބަލަންވީ ނޫންތޯ، އޭގެތެރެއިން ޖަނަރޭޓަރެއް އާދޭތޯ، ނާދޭތޯ.

 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކޮށްދޭއިރު، ތަފާސް ހިސާބު ކިޔާފައި މިކަންކަން ކޮށްދިނީމާ، ދެން އެބޭފުޅުން ކީކޭތޯ ވިދާޅުވާނީ؟ އޭގެތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ކަންތައްތައް މިހާރު ކަމުނުގޮސްގެން، ނުވެގެން މި ސަރުކާރު އައިސްފައި މި ކުރަން މިޖެހެނީ. ސުނާމީ އައީ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގައިތޯ؟ ސުނާމީ އައިއިރު ރާއްޖޭގެ ވެރިންނެއް ނެތްތޯ؟ ރާއްޖޭގައި ނެތްތޯ ސަރުކާރު ހިންގާ މީހުންނެއް؟ ރާއްޖޭގައި ނެތީތޯ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް؟ އެހުރިހާ ކަމެއް ވެދިޔައީ ނޫންތޯ. ކީއްވެގެންތޯ އެބޭބޭފުޅުންނަށް ސުނާމީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ނުކެރިގެން އެއުޅެނީ؟ ކީއްވެގެންތޯ އޭރު ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯޓް ވިއްކާލީމާ، އެންމެބޮޑަށް އިޙްތިޖާޖު ކުރި ބޭފުޅުން، މިއަދު އެ ވާހަކައިގެ މަތިން ހަނދާންނެތިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އެހާ ލަދުގަންނަ ކުދިންކޮޅެއްތޯ އިދިކޮޅަށް ނުކުމެ މިއުޅެނީ؟ މާ ރަނގަޅުވާނެ ނޫންތޯ ބުރުގާ އަޅައިގެން ގޭގައި ތިބިއްޔާ. މިހާރު މިބޭފުޅުންނަށް ކެރިވަޑައެއްނުގަންނަވައޭ، އޭރު އެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަ ދައްކަވާކަށް. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކެރިވަޑައެއްނުގަންނަވާ، އޭރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ދައްކަވާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކިހާ މަސައްކަތެއްތޯ ކުރީ އެކަމުގެ އިޙްތިޖާޖުގައި. މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އެއީ ރިޔާޒް އަބަދު އެ ހަނދާންކޮށްދެއްވާ ގޮތަށް، ނުއަގުގައި އެއަރޕޯޓް ވިއްކާލީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދަލެއް، ނުއަގުގައި ވިއްކާލީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 320 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި އެއަރޕޯޓް ހޯދަންޖެހުނީ. މިރަށުގެ ބަނދަރު ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. 300 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ 80 އެތައް ބަނދަރެއްގެ ލާރި. 80 އެތައް ބަނދަރެއްގެ ލާރި، 300 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ.

 

އެހެންވީމާ، މި ލާރި އަޅުގަނޑަށް އެ އެއަރޕޯޓް ހޯދަން ޚަރަދުކުރަން ނުޖެހުނުނަމަ، މި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހަދާނީ އަޅުގަނޑު ލޯނު ނަގައިގެނެއް ނޫނެއްނޫންތޯ. ލޯނު ނެގީމާވެސް ކަންބޮޑުވަނީ އެބޭފުޅުން. ލޯނު ނެގީމާވެސް ކަންބޮޑުވަނީ އެބޭފުޅުން.

 

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނީ ތަފާސް ހިސާބެއް ދަންނަވާފައި. އަޅުގަނޑުމެން އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. ކޮވެލިތަކަށް ފެނޭ، ކާޅު ހާލި ހަދާފައި ހުންނަ ތަން. ހަމަ ހުރިހާ ކޮވެއްޔަކަށް ފެނޭ، ކާޅު އައިސް ހާލި ހަދާފައި ހުންނަ ތަން. އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭތާ އެތަނުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ތަނަކަށް އެބޭފުޅުން ވަޑައިގެންފައި މި ވިދާޅުވަނީ، އެތަނުގައި އެބަ ކަމެއް ހިނގާހެއްޔޭ، ތިމަންނާމެންނަކަށް ނޭނގެއޭ. އެއަރޕޯޓެއް އޮތިއްޔާ ވިދާޅުވާނެ، އެއަރޕޯޓެއް އަޅާނަމޭ. ނަރުދަމާ  އަޅާފައި އޮތިއްޔާ ވިދާޅުވާނެ، ނަރުދަމާ އަޅާނަމޭ. އަދި ކަންކަން ނިމެމުންދާއިރު ވިދާޅުވާނެ، ދެން ބާކީއޮތް މަސައްކަތްކޮޅު ތިމަންނާމެން ކުރާނަމޭ.

 

އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުންނަކީ މައި މަސައްކަތެއް ކުރާ ބައެއް ނޫނެއްނޫންތޯ. މިބޭފުޅުންނަށް ކަމެއް ލިބިއްޖިއްޔާ ބާކީ މަސައްކަތެއް ނޫންތޯ ކުރާނީ. އެކަމަކު މެނިފެސްޓޯގައި އެއްވެސް ކަހަލަ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާވަރުގެ މަޝްރޫޢެއް ނުޖަހާ ނުކުތީމާ ކިހިނެއްތޯވީ؟ މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް އަރައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާއިރު ބުނޭ، އުހުނ! ތިޔަ ދައްކާ ވާހަކަ ހުއްޓާލާށޭ. ޖަޒީރާ ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ. ތިމަންނާމެންނަށް މިތަނުގައި އެއަރޕޯޓް އަޅައިދޭށޭ. ތިމަންނާމެންނަށް މިތާ ބަނދަރު ހަދައިދޭށޭ. ތިމަންނާމެންނަށް މިތާ މަގު ހަދައިދޭށޭ. ތިމަންނާމެންނަށް، އެތަން މިތަނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭށޭ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވާނީ؟ މިބޭފުޅުން ހަނިމާދުއަށް ވަޑައިގަތީމާވެސް ވިދާޅުވީ، މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ހަދާނަމޭ. އެކަމަކު ހަނދުމަފުޅެއް ނެތް، އޭގެ ހަފްތާއެއް، ނޫނީ ދެ ހަފްތާއެއް ކުރިން، ރައީސް ޔާމީން އެތަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބުނިން، މިހާރު މިތާ އެބައޮތޭ އެއަރޕޯޓެއް. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަތިންދާބޯޓު ސީދާ ޖައްސާވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށް، އެ އެއަރޕޯޓް ބޮޑުކުރާނަމޭ. އަދި ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރާނަމޭ. އެ ސަރަޙައްދަކީ ޓޫރިޒަމްގެ އުއްމީދު އޮތް ސަރަޙައްދެކޭ. ހއ. ހދ. އަށް އަޅުގަނޑު އިތުރުކުރާނަމޭ 3000 އެނދު. މިހާރު އެ ވިދާޅުވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅާނަމޭ. ސިޓީ ހޮޓާތޯ އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންވީ؟ މިހެން ވަޑައިގަންނަވައި، މިބޭބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވޭނަމޭ މިހެން ވިދާޅުވާއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކު ނެތް، މިއަށް ކިހާވަރެއްގެ ފައިސާއެއް އަރާނެކަމެއްވެސް. ރައީސް ޔާމީން ކަންތައްތައް ކުރާތީ އަގުބޮޑުވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ރައީސް ޔާމީން ކަންތައްތައް ކުރާތީ، އޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. މިހާތަނަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ވިއްސަކަށް ރަށުން އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާނަމޭ ވިދާޅުވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ އަދަދު. ލޯނެއް ނަގާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ސަރުކާރުގެ ދަރަނި އޮތީމާ، ދަރަނިވެރިވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން ބޭނުންވާކަން މިއަދު އެބޭފުޅުންނަށް މަޖުބޫރުރީ ހާލަތުގައި އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

 

އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް ވިއްސަކަށް ރަށަށް ވަޑައިގެން، ރައީސް ޔާމީން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނަމޭ ވިދާޅުވީމާ، އެބޭފުޅުން ހިސާބު ކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑު އެ ހިސާބުވެސް ކޮށްފިން. އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައަރާ، މިހާތަނަށް ކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކަށް. އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައަރާ، މިހާރު ކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކަށް. ދެން ވިދާޅުވޭ! އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބު ދެއްވާ، އެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހިސާބު ހައްދަވާ ބޭފުޅުން. މި ފައިސާ ދައުލަތުން ހޯދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދައުލަތް މިއޮތީ ދަރަނިވެރިވެފައި. ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވީމާ، އެކަމާ އެބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވަނީ. ލޯނެއް ނަގައިގެނެއް ވާކަށެއްނެތް. ފައިސާ ހޯދައިގެން ވާކަށެއްނެތް. ފައިސާ ހޯދާނެ ކަމެއް ކޮށްގެނެއް ވާކަށެއްނެތް. ފައިސާ ހޯދާނެ ކަމެއް އެހެން މީހަކު ކޮށްފިއްޔާ، އެތަން ވިއްކާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ދެންވެސް މި ފައިސާ ހޯދަން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވިއްކާލާނީ. ކާޅު ހަދާނީ ހާލި. ކޮވެލި އަޅާނީ ބިސް.

 

والسّــلام عليكم ورحمـة اللّــه وبركاتـه.