17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި ފެށުނު ރިޔާސީ އާދައުރާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސެވިގޮތް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު   ނޫރާނީއާގެ ޅ.ހިންނަވަރު

 1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް   ފުނާޑު. ނޫޑަލްހީ، ޏ.ފުވައްމުލައް

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު   ހ.ރަބީޢީމަންޒިލް

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ   މއ.ކޮމްރެޑްވިލާ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ   މަލްހާރު، މ.ކޮޅުފުށި

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު   ޖަނބުރޯޒްވިލާ، ގދ.ގައްދޫ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ގުލްފާމްގެ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ޙަސަން   މ.އިހަލަ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް  ދޫޑިގަން. ކުނަހަގާލިގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަމީން   ރޯޒްމާގެ،ގދ.ގައްދޫ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ   މ.ހިޔާވަހިގެ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ   ކެތި، ހއ.ހޯރަފުށި

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫން   މ.އެންދެރިމާގެ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު   ބަނދަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް   މއ.ބޯގަންވިލާ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދު   ހ.ހަތިހާ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު   މ.ރުބްނަމްވިލާ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢާޠިފާ   މ.އާސްތާނާ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް   ގ.ހާފްސީ

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް   މާފަރު، ގދ.ތިނަދޫ   

 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން   ހުޅުމާލެ، 10095

 1. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު   ވ.ނަޖުހިޔާ