މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 16/2018 (17 ނޮވެންބަރު 2018) ގެ ދެންނެވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތައް ގެންނެވުމުން، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާގޮތަށް ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް       

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް      

ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް     

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ     

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް  

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް       

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް    

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް     

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން       

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް

ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް    

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ     

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް  

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން        

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް      

އ.ދ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 

ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

       ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް   

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ   

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ     

ވޮޝިންގޓަނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެމްބަސީ  

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ   

ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް        

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް   

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު     

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް       

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ   

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް  

       ތެލަސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ   

       ދަމަނަވެށި

ސަރަޙައްދީ ހޮސްޕިޓަލްތައް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތައް    

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތް    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް      

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

       ފިޔަވަތި

       ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

       އަމާން ހިޔާ

       ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު   

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ     

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ      

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް   

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން     

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

       މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

       ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ         

މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް         

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް    

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ    

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް     

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ    

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން     

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ   

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ        

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް         

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް     

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް     

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން    

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ    

ޤައުމީ އަރުޝީފު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް