"ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަން ”ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" އަށް ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ނަން ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ނަންބަރު 8/2009ގެ ޤަރާރުންނެވެ.