ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ފަރާތުން، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތައް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގުޅުއްވާ ކަންކަމުގައި، އެބޭފުޅުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.