ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

‌‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
23 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް ރޫލް އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވްއާ ބައްދަލުކުރައްފި
23 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ
23 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު 138 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
23 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިއަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު