ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު އުފެއްދެވުން
17 ޖުލައި 2019, ދެންނެވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު އުފައްދަވައިފި
17 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
2019 ޖުލައިމަހުގެ 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާއި، އޮގަސްޓުމަހުގެ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
17 ޖުލައި 2019, ދެންނެވުން
ޖުލައި 28 އަދި އޮގަސްޓު 15 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
17 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
ގުޅީފަޅުގައި ރިމާންޑް ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރާނެ ސަރަހަދުތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގުޅީފަޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު