ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޤައުމެއްގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަނީ ޒުވާން ޖީލެއްގެ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ނަސީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީއާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ތަފާސްހިސާބަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު