ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޢީދު އަލި" އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި "ފައްވާރާ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

8 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
8 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President encourages observing Eid in a spirit of solidarity
08 April 2024, Press Release