ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮނޑޭއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވިދާނެ ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
Kon'dey is well-suited for agriculture; the Administration will support this endeavour, says the President
21 February 2024, Press Release