ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާ ކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the GA. Kanduhulhudhoo Island Council and WDC: Council members share their most pressing development needs for the city
21 February 2024, Press Release