ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

22 ޖަނަވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice Minister of the International Department of the Chinese Communist Party pays a courtesy call on the President
22 January 2024, Press Release
ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދަ ޗައިނީސް ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު