ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރ އެޑްމިރަލް ޖޯން އެކުއިލީނޯއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ޖަނަވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the Commander of the US Indo-Pacific Command
21 January 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު