ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕްގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

11 ޖަނަވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President of BUCG International - Beijing Urban Construction Group pays courtesy call on the President 
11 January 2024, Press Release
ބީ.ޔޫ.ސީ.ޖީ. އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު