ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޔުނާން ސްޕޯޓްސް ވަރކިންގ ޓީމުގެ ޓްރެއިނިންގ ބޭސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

7 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President visits the Training Base for the Yunnan Sports Working Team
07 December 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޔުނާން ސްޕޯޓްސް ވަރކިންގ ޓީމްގެ ޓްރެއިނިންގ ބޭސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު