ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ ޔޫނިއަން އޮފް ޗެންބަރސް އެންޑް ކޮމޯޑިޓީ އެކްސްޗޭންޖުގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye pays a courtesy call on the President
27 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ ޔޫނިއަން އޮފް ޗެމްބަރސް އެންޑް ކޮމޯޑިޓީ އެކްސްޗޭންޖުގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު