ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް މަޤާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވުން

17 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު