ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެންޑްރިޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ 'އޯޝަން އެޑްވެންޗަރސް' ފޮތުގެ ނަކަލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

29 އޮކްޓޫބަރު 2023