ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގްލޯބަލް ކޯޗިންގ އެންޑް ސްޕީކިންގ ސިމްޕޯޒިޔަމް 23 ހުަޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

14 އޮކްޓޫބަރު 2023