ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ "ޕޯސްޓް އެވޯޑިންގ ސެރެމަނީ"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2023