ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ނެސްލޭ ކިޑްސް ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓާ' ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2023