ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 10/10/2023

10 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފެެލިދެއަތޮޅާއި، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިން ފާހަގަކުރެވޭ 12 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު
Twelve ecologically significant areas in Vaavu and Baa Atolls are set to receive protection status
10 October 2023, Press Release