ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady meets with the spouse of the President-elect
09 October 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު