ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

6 އޮކްޓޫބަރު 2023