ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

5 އޮކްޓޫބަރު 2023