ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގާފަރުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

27 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President encourages parents to cultivate productive citizens
26 September 2023, Press Release