ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "ތާޖު ސުފުރާ 2023 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

15 ސެޕްޓެންބަރު 2023