ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ފުރަތަމަ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

6 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The first U.S. Resident Ambassador to Maldives presents credentials to the President
06 September 2023, Press Release