ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުން.

4 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih inaugurates new wing of H.Dh. Vaikaradhoo Health Centre
04 September 2023, Press Release