ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ސިނަރޖީ ކެއަރ ހިޔާ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1444' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

31 އޮގަސްޓް 2023