ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރް.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރެއްވުން

30 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް، މުޅި ރާއްޖެއަށް އިންޤިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނުވާނެ، ހުވަދު އަތޮޅުގެ އާރް.ޓީ.އެލް ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން ފެށުން ފާހަގަކުރައްވައިފި
30 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates revolutionary RTL High-Speed Ferry Service in Huvadhu Atoll
30 August 2023, Press Release