ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. މާބައިދުއާއި މާވަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާބައިދޫ އަދި އެއަތޮޅު މާވަށުގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on L. Maabaidhoo and Maavah Islands
29 August 2023, Press Release