ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ‘މާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން‘ އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

28 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President inaugurates the Malé Waste Transfer Station
28 August 2023, Press Release