ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ހުޅުމާލެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އައު އާރު.އޯ ފެން ޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަސްމީގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވުން

26 އޮގަސްޓް 2023