ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އައި.އޯ.އައި.ޖީ 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އެތްލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައި.އޯ.އައި.ޖީ. 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭ ވަފުދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady meet with Maldivian contingent for IOIG 2023
20 August 2023, Press Release