ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޯ.ސީ.އެމް-އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް ރާއްޖެއާ ގުޅައިލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

11 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފައިބަރ ކޭބަލްއާ ގުޅައިލުމަކީ، ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބެއް އުފަންކުރުމުގެ ބިންގާ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
International fibre cable system key to Maldives' emergence as a technology hub, says President
11 August 2023, Press Release