Photo Album

The President attends inauguration of OCM-IAX Submarine Cable System in the Maldives

11 August 2023

Related Articles

ރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފައިބަރ ކޭބަލްއާ ގުޅައިލުމަކީ، ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބެއް އުފަންކުރުމުގެ ބިންގާ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
International fibre cable system key to Maldives' emergence as a technology hub, says President
11 August 2023, Press Release