ފޮޓޯ އަލްބަމް

'އިކޯސިސްޓަމްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް' ފޮތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

8 އޮގަސްޓް 2023