ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޓަރޕޯލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން

9 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

INTERPOL’s Secretary-General pays courtesy call on Vice President
09 August 2023, Press Release
އިންޓަރޕޯލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު