ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

29 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President opens ‘Minivan Ufaa’ Carnival in Hulhumalé
29 July 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މިނިވަން އުފާ" ކާނިވާ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
29 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު