ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުޑަނަމަވެސް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމަކީ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު