ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރައްޤީކުރާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބިންގާއެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The Vice President participates in groundbreaking ceremony for Islamic Centre on Hithadhoo Island, Addu City
26 July 2023, Press Release