ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 58ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady attend flag ceremony to commemorate Independence Day
26 July 2023, Press Release