ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady host official Independence Day reception
25 July 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވައިފި
25 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު