ފޮޓޯ އަލްބަމް

މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައި ޙައްޖާޖީންގެ ފަހު ގްރޫޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވުން

14 ޖުލައި 2023