ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "އޭޝިއަން ސަރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" ހުޅުއްވައިދެއްވުން.

8 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates the 'Asian Surfing Championship 2023'
08 July 2023, Press Release