ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

2 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަންނަ މަހު ގޯތި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The President announces land grant commencement for 'Binveriya' housing scheme in August
02 July 2023, Press Release