ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ގޭމްސް"ގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ގޭމްސް"ގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަތައް ހޯދައިދިން ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ޓީމުގެ އެތުލީޓުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady celebrate success of Maldivian athletes at Special Olympics World Games 2023
02 July 2023, Press Release