ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ޖޫން 2023