ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން 2023 ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

21 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އައު ހޯދުންތައް ހޯދުމާއި ދިރާސާކުރުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ އެއްކަންތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު